top of page

Algemene verkoopsvoorwaarden

Ondernemingsgegevens Sambashop

 

Stationsstraat 77, 1570 Galmaarden - België

 

info@sambashop.be

 

Ondernemingsnummer: 0771907291

 

BTW: BE0771907291

 

Rechtsvorm: Besloten Vennootschap

 

RPR Brussel

Artikel 1: Algemene bepalingen
De e-commerce website van Sambashop, een besloten vennootschap met
maatschappelijke zetel te Stationsstraat 77, 1570 Galmaarden - België, BTW BE
0771907291, RPR Brussel, biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten
uit haar webwinkel online aan te kopen.
Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op
elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce
website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van
Sambashop moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee
hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van
alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden
uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en
uitdrukkelijk door Sambashop aanvaard zijn.


Artikel 2: Prijs
Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle
andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.
De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt
omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen
bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.


Artikel 3: Aanbod
Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de
grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat
de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-todate is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Sambashop niet.
Sambashop is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie
slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Sambashop is in geen geval
aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.
Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur,
beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om
vooraf contact op te nemen met onze klantendienst via info@sambashop.be.
Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden
aangepast of ingetrokken door Sambashop. Sambashop kan niet aansprakelijk
gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een
aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt,
wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.


Artikel 4: Online aankopen
Beschrijving bestelprocedure:
Stap 1: Selecteer in de webshop de gewenste producten, kies de gewenste
hoeveelheid en voeg die toe in de winkelwagen.
Stap 2: Wanneer u klaar bent met het toevoegen van uw gewenste producten,
controleert u de winkelwagen (Als je in de winkelwagen zit, kan je via het kruisje
een product verwijderen of via hoeveelheid het aantal aanpassen). Daarna klikt u
op “ga naar de kassa”.
Stap 3: Voer uw e-mailadres in. Voordat u verder gaat met het afronden van uw
bestelling, dient u de algemene voorwaarden van Sambashop te aanvaarden.
Klik nu op “bestellen”.
Stap 4: Geef het volledig afleveradres in. Controleer deze nogmaals en klik op
doorgaan.
Stap 5: Selecteer hoe u uw bestelling wilt verzenden en klik op doorgaan.
Stap 6: Kies de gewenste betaalmethode. U hebt de keuze tussen PayPal,
bancontact, iDEAL, creditcard, KBC/CBC-betaalknop, Belfius Pay Button en
bankoverschrijving op rekeningnummer van Sambashop: BE49 9734 1164 2671
Stap 7: Klik nu op “Ga nu naar betaling”. Nu wordt U doorgestuurd naar een
beveiligde omgeving om uw bestelling af te ronden.
Stap 8: U krijgt na de betaling een automatische bevestigingsmail.
Stap9: Zodra uw bestelling verzonden is krijgt u een e-mail van ons om uw
bestelling te kunnen opvolgen via de verzendingsdienst.
Mocht u vragen hebben hieromtrent, gelieve ons te mailen naar
info@sambashop.be.


De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:
• PayPal (met een kredietkaart of PayPal account)
• Bancontact
• Creditcard
• iDEAL
• KBC/CBC-betaalknop
• Belfius Pay Button
• Bankoverschrijving op rekeningnummer van Sambashop: BE49 9734 1164
2671
Sambashop is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige
tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant
betrokken is.


Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst
Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België, Nederland,
Frankrijk, Luxemburg en Duitsland.
De levering wordt verzorgd door de verzendingsdienst BPost en DHL. Tenzij
anders vermeld.
Bestellingen binnen België en Nederland worden doorgaans binnen de 2 à 5
werkdagen bezorgd.
Verzendkosten:
- België 2,50 EUR (gratis verzending vanaf 40 EUR)
- Luxemburg, Nederland, Duitsland en Frankrijk 5,00 EUR (gratis verzending
vanaf 80 EUR)
Bij elke bestelling ontvangt u van Sambashop een elektronische factuur.
Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de
goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 30 dagen na
ontvangst van de bestelling.
Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of
andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden
gemeld aan Sambashop.
Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een
door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek
in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan
de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de
goederen te vervoeren en deze keuze niet door de Sambashop was geboden.


Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud
De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de
Klant, de exclusieve eigendom van Sambashop.
De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van
Sambashop te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde
artikelen beslag zou komen leggen.
De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data,
product- of handelsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door
intellectuele rechten en behoren toe aan Sambashop, tenzij schriftelijke
toestemming van Sambashop.


Artikel 7: Herroepingsrecht
De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid
van consument artikelen online aankopen bij Sambashop.
De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder
opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.
De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag van de sluiting van
de overeenkomst. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant
Sambashop, Stationsstraat 77, 1570 Galmaarden, info@sambashop.be, via een
ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte
stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor
gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is
hiertoe niet verplicht.
Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende
zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de
herroepingstermijn is verstreken. De Klant moet de goederen onverwijld, doch in
ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing
om de overeenkomst te herroepen aan Sambashop heeft meegedeeld,
terugzenden of overhandigen aan Sambashop, Stationsstraat 77, 1570
Galmaarden. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de
termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.
De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening
van de Klant.
De Klant wordt verzocht de artikelen terug te sturen in hun oorspronkelijke staat
en verpakking, met alle erbij geleverde accessoires, en gebruiksaanwijzingen.
Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde
verminderd is, behoudt Sambashop zich het recht voor om de Klant aansprakelijk
te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de
goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat
verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de
goederen vast te stellen.
Alle teruggestuurde artikelen worden aandachtig onderzocht. Het uitgangspunt
hierbij is dat de consument het artikel slechts mag inspecteren zoals hij dat in
een winkel zou mogen doen. Teruggestuurde artikelen mogen gepast worden,
maar mogen niet gebruikt zijn. Wanneer een artikel een waardevermindering is
ondergaan door het gebruik van de Klant zal dit ten laste van de Klant in
rekening worden gebracht.
"Als de Klant heeft verzocht om de verrichting van diensten te laten beginnen
tijdens de herroepingstermijn, betaalt de Klant een bedrag dat evenredig is aan
hetgeen op het moment dat hij ons ervan in kennis heeft gesteld dat hij de
overeenkomst herroept reeds geleverd is, vergeleken met de volledige uitvoering
van de overeenkomst."
Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Sambashop alle tot op dat
moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard
leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen
nadat Sambashop op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de
overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Sambashop
wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of
totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar
gelang welk tijdstip eerst valt.
Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere
wijze van levering dan de door Sambashop geboden goedkoopste standaard
levering worden niet terugbetaald.
Sambashop betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de
Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk
anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke
terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.
De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:
• Dienstenovereenkomsten na de volledige uitvoering van de dienst.
• De levering of verstrekking van goederen of diensten waarvan de prijs
gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop
Sambashop geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn
kunnen voordoen;
• De levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen,
of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
• De levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk
vermengd zijn met andere producten;


Artikel 8: Garantie
Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de
consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument
wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering
aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten
onverminderd.
Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs
kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking
van de goederen te bewaren.
Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd,
dient de Klant contact op te nemen met Sambashop via info@sambashop.be en
het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Sambashop, Stationsstraat 77,
1570 Galmaarden.
Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Sambashop zo snel mogelijk
inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na
vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op
herstelling of vervanging.
De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten
die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van
het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van
de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het
artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of
incorrect gebruik.
Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum
van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te
zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.
Artikel 9: Klantendienst
De klantendienst van Sambashop is bereikbaar via e-mail op info@sambashop.be
of per post op het volgende adres: Sambashop, Stationsstraat 77, 1570
Galmaarden. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.


Artikel 10: Sancties voor niet-betaling
Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Sambashop beschikt,
is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de
wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar
verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege
en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op
het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.
Onverminderd het voorgaande behoudt Sambashop zich het recht voor de niet
(volledig) betaalde artikelen terug te nemen.


Artikel 11: Privacy
De verantwoordelijke voor de verwerking, Sambashop respecteert de Belgische
wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven
in de verwerking van de persoonlijke gegevens.
De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor
volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het
verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven.
U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw
persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via
een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Sambashop:
Stationsstraat 77, 1570 Galmaarden of per e-mail naar info@sambashop.be,
gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien
nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of
niet pertinent zouden zijn.
In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos
verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan
U zich steeds richten tot Sambashop: Stationsstraat 77, 1570 Galmaarden of per
e-mail naar info@sambashop.be.
Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet
doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.
De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn
logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd
opgeslagen, Sambashop heeft dus geen toegang tot uw paswoord.
Sambashop houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen
bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.
Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op
het e-mail info@sambashop.be.


Artikel 12: Gebruik van cookies
Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw
computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server
van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat
geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden
gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine
identificeren.
‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte
site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Bv:
instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of
nog: een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige
bezoeken heeft gedaan.
‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar
wel van derden, bv. een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bv. cookies
van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van
de site eerst toestemming geven – dit kan gebeuren via een balk onderaan of
bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op
de website echter niet verhindert.
U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden
geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie
geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden
verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de helpfunctie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet
correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen
gebruiken.
Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van
cookies.


Artikel 13: Aantasting geldigheid - niet-verzaking
Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt
verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de
toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.
Het nalaten op gelijk welk moment door Sambashop om één van de in deze
Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit
te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal
nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.


Artikel 14: Wijziging voorwaarden
Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet
naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Sambashop.
Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.


Artikel 15: Bewijs
De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als
bewijsvoering kunnen dienen.


Artikel 16: Toepasselijk recht – Geschillen
Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van
internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.
De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij
gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODRplatform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

 

 

 


Algemene voorwaarden dienstverlening Sambashop
1. Deze algemene voorwaarden hebben voorrang op de eventuele voorwaarden
van de klant. Behoudens andersluidende en uitdrukkelijke schriftelijke
overeenkomst, zijn alle diensten bijgevolg afgesloten onder de hierna vermelde
bedingen en voorwaarden. Deze voorwaarden maken deel uit van de
dienstverleningsovereenkomst en hebben voorrang op de bepalingen ervan.
2. Met het invullen van het inschrijfformulier (zowel schriftelijk als online)
verbindt u zich aan de algemene voorwaarden zoals hieronder beschreven.
3. De prijzen van onze cursussen zijn terug te vinden op onze website. De
tarieven zijn altijd inclusief BTW. Aanschaf of huur van instrumenten zijn niet
inbegrepen. Er zijn geen lessen op wettelijke feestdagen en in de
schoolvakanties.
4. Inschrijven is mogelijk door het invullen van het digitale inschrijfformulier op
de website of het papieren inschrijfformulier (kan op vraag toegestuurd worden
per mail of per post). Voor leerlingen onder de 18 jaar is toestemming door
ouder of voogd vereist. Inschrijvingen worden behandeld in volgorde van
binnenkomst. Een cursus kan alleen doorgaan bij voldoende inschrijvingen (te
bepalen door de docent). Voor elke reeks kan een gratis proefles gevolgd worden
(indien je nog nooit les bij Sambashop gevolgd hebt). Voor elke reeks dient u
zich opnieuw in te schrijven.
5. U gaat akkoord met het gebruik van het door u opgegeven telefoonnummer
en emailadres voor communicatie met Sambashop.
6. Elke annulering van het geheel of een gedeelte van het overeengekomen werk
dient schriftelijk of per mail te geschieden. In voornoemde gevallen evenals bij
ontbinding van de overeenkomst ten nadele van de opdrachtgever zal
laatstgenoemde een forfaitaire schadevergoeding van 30% op het
overeengekomen totaalbedrag verschuldigd zijn ter dekking van o.m. vaste en
variabele kosten en winstderving, onverminderd het recht van de dienstverlener
om een hogere schade te bewijzen.
7. Wij werken steeds met een factuur. Standard, wordt deze per e-mail
verstuurd. De factuur dient binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst betaald te
worden. Het bedrag van de facturen is steeds betaalbaar op het rekeningnummer
van Sambashop b.v. BE49 9734 1164 2671. De aanvaarding van de facturen
geldt van rechtswege en volgens artikel 1139 B.W. als ingebrekestelling zonder
dat er enige akte nodig is en alleen door het verstrijken van de termijn. Tenzij
anders vermeld, zijn de facturen contant betaalbaar.
8. Iedere factuur wordt beschouwd als aanvaard tenzij protest per aangetekend
schrijven binnen de acht dagen. Vanaf de vervaldag brengt het onbetaald
gedeelte van onze facturen van rechtswege en zonder ingebrekestelling een
verwijlrente van 8 % per jaar op.
9. U kan onze djembés huren mits betaling van de waarborg, het invullen en
ondertekenen van de bestelbon.
10. Herstellingen van djembés/muziekinstrument: Het totaal uitzicht en de klank
kan na herstelling afwijken van de originele toestand van het instrument.
11. De dienstverlener gaat een inspanningsverbintenis/middelenverbintenis aan
en kan slechts worden aangesproken voor zijn opzettelijke fout. In ieder geval is
de schadevergoeding die eventueel zou verschuldigd zijn door de dienstverlener
steeds beperkt tot het bedrag dat door hem voor de kwestieuze opdracht werd
gefactureerd en ontvangen, behoudens ingeval van opzet.
12. Sambashop b.v. maakt regelmatig foto- en videoreportages tijdens zijn
workshops, voorstellingen en overige activiteiten. Deze reportages kunnen
worden gebruikt voor publiciteitsdoeleinden. Met het ondertekenen van de
overeenkomst, verklaart u akkoord te gaan met de publicatie van dit materiaal.
U kunt echter bezwaar aantekenen tegen dit automatische akkoord. Wij zullen
ons dan inspannen om publicatie te voorkomen. Indien wij uw foto willen
gebruiken voor drukwerk (posters, folders, flyers) of uw portret willen gebruiken
voor publiciteitsdoeleinden op website of sociaal media (bv een advertentie)
zullen wij hiervoor u uitdrukkelijk om uw toestemming vragen.
13. Het voorkomen van gehoorschade valt onder de eigen verantwoordelijkheid
van de persoon die workshops of lessen volgt. Sambashop b.v. kan niet
aansprakelijk gesteld worden voor eventueel ontstane gehoorschade als gevolg
van het volgen van lessen of workshops.
14. Alle persoonlijke gegevens die de klant ons verstrekt, worden als
vertrouwelijk beschouwd en worden uitsluitend bewaard en verwerkt in het kader
van de relatie tussen de klant en ons. Zij worden niet verkocht of ter beschikking
gesteld aan derden zonder de voorafgaande goedkeuring van de klant.
De gegevens kunnen echter worden doorgegeven aan een partner die
tussenkomt in het kader van onze wettelijke verplichtingen of die betrokken is bij
de verwerking van de transactie met de klant (bijvoorbeeld: onze boekhouder,
een leverancier, een onderaannemer…).
Wij verbinden ons ertoe de best mogelijke veiligheidsmaatregelen te nemen om
te vermijden dat derden zonder toelating toegang zouden hebben tot de
persoonlijke gegevens die u ons hebt medegedeeld.
De klant heeft altijd de mogelijkheid om kennis te nemen van deze persoonlijke
gegevens die wij in ons bezit hebben en te vragen om deze aan te passen of te
verwijderen, voor zover dit mogelijk is met het oog op de naleving van onze
wettelijke verplichtingen inzake de bewaring van gegevens betreffende
handelstransacties. Voor alle inlichtingen over dit onderwerp kunt u uw vragen
sturen naar Sambashop: Stationsstraat 77, 1570 Galmaarden of per e-mail naar
info@sambashop.be.
15. Alle betwistingen vallen onder het Belgische recht en behoren uitsluitend tot
de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel.

 

Download & bekijk hier alle verkoopsvoorwaarden samen het het formulier tot herroeping

strook-kleuren
bottom of page